2014-05-19

Zadania i kompetencje Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady,

2. wykonywanie uchwał rady,

3. gospodarowanie mieniem powiatu,

4. wykonywanie budżetu powiatu,

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

6. w realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu

7. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.