Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o decyzji uchylającej
decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 22.02.2018 r. znak:
RO.6330.3.2017, która ustaliła linie brzegu rzeki Baczyna na
terenie Gminy Lubin
20.07.2018 więcej
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (burak cukrowy i pastewny -
chwościk buraka)
19.07.2018 więcej
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy
działki ewidencyjnej numer 237/9, położonej na obrębie
Gawrony, gmina Rudna
18.07.2018 więcej
Dzierżawa, najem nieruchomości
Dzierżawa, najem nieruchomości
16.07.2018 więcej
Informacji o udzielonych umorzeniach
Informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za II kwartał 2018
roku.
11.07.2018 więcej
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (Fuzarioza kolb kukurydzy)
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (Kukurydza – Fuzarioza
kolb kukurydzy
11.07.2018 więcej
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (Kukurydza – Omacnica prosowianka)
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (Kukurydza – Omacnica
prosowianka)
11.07.2018 więcej
Informacja
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie nt.
Pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I.
06.07.2018 więcej
Informacja z wyboru Wykonawcy
Informacja z wyboru Wykonawcy - Przedmiot zamówienia dotyczy
produktu D.T.3.4.2 p.n. „Analiza wymagań technicznych i
prawnych związanych z wykorzystaniem autonomicznych pojazdów o
napędzie elektrycznym na potrzeby transportu pasażerskiego na
drogach publicznych”.
22.05.2018 więcej
Informacja z wyboru Wykonawcy
Informacja z wyboru Wykonawcy - Przedmiot zamówienia dotyczy
produktu D.T.3.4.1 pn. „Opracowanie i planowanie nowego
intermodalnego systemu transportu dla regionu Lubińskiego” i
D.T.3.4.3 pn. „Wdrożenie zestawu środków dotyczących
integracji nowych rozwiązań intermodalnego transportu z
istniejącym systemem transportu peryferyjnego.
22.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się