Lista artykułów

Nazwa artykułu
Aktywny samorząd - Moduł II - Nabór II
Informacja nt. Pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" -
Moduł II, Nabór II.
13.09.2018 więcej
Ogłoszenie wyników aukcji
Ogłoszenie wyników aukcji o sprzedaży składnika majątku
ruchomego z dnia 05.09.2018r.- dotyczy samochodu służbowego
Renault Trafic nr rej. DLU 55GL.
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia
budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D
Miroszowice - Kłopotów - etap III".
19.09.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13.09.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/340/2018 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/206/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
Uchwała w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXVIII/206/2017 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu
Lubińskiego.
12.09.2018 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego dot.
samochodu służbowego Renault Trafic nr rej. DLU 55GL
05.09.2018 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2018 r.
programu "Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc
przedmedyczna" - program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.
31.08.2018 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2018 r.
"Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata
2014-2018".
31.08.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania wynikającego z
programu: „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc
przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.
06.08.2018 więcej
Informacja
Informacja Departamentu DES o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych o charakterze
publiczno-prawnym za II kwartał 2018 r.
31.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się