Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.
04.06.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej
23.04.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań publicznych publicznych wynikających z
"Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018r." w obszarze wspierania i upowszechnienie kultury fizycznej
12.04.2018 więcej
Informacja
Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na
realizację zadania w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.
28.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2018 r.
23.03.2018 więcej
Informacja
Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na
realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu
Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".
15.03.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2018
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej.
02.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
23.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej
31.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się